Motie Ouwehand over de afbouw van de inten­sieve veehou­derij als speerpunt van het klimaat­beleid


27 maart 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd;

constaterende, dat inkrimping van de veestapel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisering van de Europese doelstelling met betrekking tot de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 20% in 2020;

overwegende, dat de intensieve veehouderij niet alleen negatieve effecten heeft op het klimaat, maar ook op onder meer het welzijn van dieren en de wereldvoedselverdeling;

verzoekt de regering zich in de EU in te zetten voor een afbouw van de intensieve veehouderij op basis van een warme sanering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD