Motie Ouwehand: ontwik­keling van test­tra­jecten zonder dier­proeven verder bevor­deren


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat dierproeven geen valide model vormen voor het testen van alle medicijnen, zoals onlangs opnieuw aangetoond in promotieonderzoek van de Universiteit Utrecht;

constaterende, dat 3V-alternatieven beter toepasbare kennis opleveren voor de mens, en dat er bij de ontwikkeling van testtrajecten zonder dierproeven flinke kansen liggen voor innovatie in wetenschap en bedrijfsleven en voor publiek- en private samenwerking;

overwegende, dat de gezondheidsbescherming van de mens gebaat is bij een beter testtraject, gebaseerd op modellen die dichter bij de mens staan;

verzoekt de regering, bij de topsector life sciences & health de mogelijkheden te verkennen de ontwikkeling van testtrajecten zonder dierproeven verder te bevorderen, en de Kamer hierover te informeren in het toegezegde plan van aanpak dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SGP, PVV, Bontes, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD