Motie Ouwehand: nieuwe toetsing gevaren bestrij­dings­mid­delen voor de gezondheid


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat chemische bestrijdingsmiddelen voor de bloem- en bollenteelt niet zijn goedgekeurd voor het gebruik in gewassen bestemd voor menselijke consumptie,

constaterende, dat dit ertoe leidt dat de facto particuliere groente- en volkstuintjes nabij bollen- en bloementeeltgebieden niet mogelijk zijn, omdat de bestrijdingsmiddelen vanuit de agrarische percelen overwaaien in de particuliere tuintjes, waardoor de groente en het fruit ongeschikt raken voor menselijke consumptie,

verzoekt de regering, geen bestrijdingsmiddelen meer toe te staan die ervoor zorgen dat gewassen die hiermee in aanraking komen ongeschikt worden voor menselijke consumptie,

verzoekt de regering tevens, de al op de Nederlandse markt toegelaten bestrijdingsmiddelen opnieuw te toetsen op wat de effecten van deze middelen op de menselijke gezondheid zijn in geval deze middelen op groente en fruit terechtkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, SGP, ChristenUnie, CDA, D66, 50PLUS