Motie Ouwehand: mora­torium op de bouw van mega­stallen voor melkvee


23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek van het Centrum Landbouw en Milieu aantoont dat er reeds voor circa 900 megastallen voor melkvee een vergunning is afgegeven,

gelet op de brede wens om ongebreidelde groei van de melkveebedrijven te voorkomen,

constaterende dat de melkveesector naar alle waarschijnlijkheid binnenkort begrensd zal worden middels invoering van dierrechten of een ander instrument omdat het fosfaatplafond snel bereikt zal worden,

verzoekt de regering een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een moratorium op de bouw van megastallen voor melkvee wordt afgekondigd en dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, GL, PvdD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LKLE, PvdA, SGP, VVD