Motie Ouwehand: in de struc­tuur­visie onder­grond een uitsluiting voor mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten in of nabij Natura 2000-gebieden opnemen


22 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister heeft toegezegd voor windenergie op zee beleid te ontwikkelen in de vorm van een kader ecologie waarmee plaatsing van windturbines in of nabij Natura 2000-gebieden wordt uitgesloten,

constaterende dat de Minister werkt aan een structuurvisie ondergrond waarin beleid ontwikkeld wordt waarbij het afwegingskader van mijnbouwactiviteiten in bijzondere natuurgebieden een plaats zal krijgen,

overwegende dat Natura 2000-gebieden niet alleen gevrijwaard moeten blijven van windturbines maar ook van mijnbouwactiviteiten, waaronder gasboringen en zoutwinning,

verzoekt de regering, in de structuurvisie ondergrond een uitsluiting voor mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen