Amen­dement Ouwehand: het uitsluiten van gasbo­ringen en andere mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten in Natura-2000 gebieden


20 april 2015

34 041

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Nr. 24

AMENDEMENT VAN HET LID ouwehand

Ontvangen 20 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na “te wijzigen” ingevoegd: , alsmede dat het wenselijk is om de Mijnbouwwet te wijzigen met het doel gebieden met een Natura 2000-status uit te sluiten van gasboringen en andere mijnbouwactiviteiten.

II

Na artikel I, onderdeel B, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

Een vergunning wordt niet verleend, voorzover deze bij het in werking treden zou gelden voor een gebied, of een gedeelte daarvan dat is aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998.

Bb

In de artikelen 9, eerste lid, aanhef, en 10, eerste lid, wordt na “artikelen 7” ingevoegd: , 7a.

III

Na artikel I, onderdeel D, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 15, vierde lid, onderdeel c, wordt “artikel 7” vervangen door: de artikelen 7 of 7a.

Db

In artikel 20, eerste lid, wordt na “Artikel 7, tweede lid,” ingevoegd: artikel 7a.

IV

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 augustus 2012 ingediende voorstel van wet houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming, 33 348) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel 7a van deze wet, komt artikel 7a, eerste lid, onderdeel a te luiden:

a. dat is aangewezen als Natura 2000-gebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend voor gebieden met een Natura 2000-status. Deze gebieden moeten bepaalde soorten en hun leefgebieden bescherming bieden met als doel verdere achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan. Voor windenergie op zee zal de minister beleid ontwikkelen waarmee plaatsing van windturbines in of nabij Natura 2000-gebieden wordt uitgesloten. Redelijkerwijs zouden Natura 2000-gebieden dan ook gevrijwaard moeten blijven van mijnbouwactiviteiten, waaronder gasboringen en zoutwinning.

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt het opschrift van het wetsvoorstel vervangen door: Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) alsmede wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het uitsluiten van gasboringen en andere mijnbouwactiviteiten in gebieden met een Natura 2000-status.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein