Motie Ouwehand: geen vang­ge­wassen als vergroe­nings­maat­regel onder het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanggewassen verplicht zijn in het kader van de mestwetgeving,

overwegende de breed gedeelde wens dat de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet mag verworden tot greenwash,

verzoekt de regering de teelt van vanggewassen die in het kader van de mestwetgeving geteeld worden niet onder de subsidiabele vergroeningsmaatregelen te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Baay-Timmerman, Klein, GrBvK, VanVliet