Motie Ouwehand: geen uitzon­dering laag-risi­co­mid­delen voor verhar­dingen


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- voor onkruidbeheer op verhardingen al vele jaren alternatieven beschikbaar zijn voor chemische middelen;
- vele gemeenten en anderen deze alternatieven naar tevredenheid en zonder grote meerkosten gebruiken, zonder dat zij dan laag-risicomiddelen hoeven te gaan gebruiken;
- over een veelgebruikt laag toxisch middel het Ctgb heeft aangegeven dat het schadelijk is voor in het water levende organismen en niet gebruikt moet worden bij riool/oppervlaktewater/grondwater,

verzoekt de regering de uitzondering voor laagrisico-middelen niet voor verhardingen te laten gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, 50+, Bontes