Motie Ouwehand/El Fassed over een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden


7 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat sinds oktober 2000 voedselveiligheidsnormen van kracht zijn voor de toegestane hoeveelheid dioXIne in paling en dat handhaving van die normen tot nu toe ernstig tekort is geschoten;

constaterende, dat de regering heeft verklaard dat haar inzet is dat paling die niet aan de voedselveiligheidsnormen voldoet, niet op de markt wordt gebracht en niet wordt gevangen;

constaterende, dat de ministers van LNV en van VWS daartoe werken aan handhavingsplannen;

overwegende, dat er gerede kans bestaat dat de handhavingsplannen die de regering heeft aangekondigd, niet effectief en niet doelmatig zullen blijken;

constaterende, dat de handhavende instantie (Voedsel en Waren Autoriteit) eerder al adviseerde om een vangstverbod in te stellen;

verzoekt de regering parallel aan de uitwerking van de handhavingsplannen, voorbereidende stappen te nemen om over te kunnen gaan tot een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden als de nieuwe handhavingsinzet niet effectief en doelmatig genoeg blijkt te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
El Fassed


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, VVD

Tegen

SGP, SP