Motie Ouwehand: ecolo­gisch onderzoek niet-prio­ri­taire stoffen KRW


15 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het het Planbureau voor de Leefomgeving een kennisleemte signaleert over de ecologische effecten van niet-prioritaire stoffen;

verzoekt de regering,

onderzoek uit te voeren naar de effecten van niet-prioritaire stoffen op de ecologische criteria voor waterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP

Tegen

PVV, SGP, VVD