Motie Ouwehand: ecolo­gisch en bij-vrien­delijk natuur- en berm­beheer


12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering samen met betrokken organisaties een Actieprogramma Bijengezondheid heeft opgesteld om de zorgwekkende bijensterfte tegen te gaan,

overwegende dat een van de oorzaken van bijensterfte is gelegen in een gebrek aan voldoende gevarieerd voedsel, en dat dit onder andere wordt veroorzaakt door het klepelen van bermen en het te vroeg knotten van wilgen,

verzoekt de regering in gesprek te gaan met terreinbeheerders, gemeenten en provincies om te komen tot ecologisch en bij-vriendelijk natuur- en bermbeheer waarin aandacht wordt besteed aan het beschikbaar maken en houden van voldoende gevarieerd voedsel voor bijen en andere bestuivers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, PvdA, GL, 50+, CU, SGP, PVV

Tegen

VVD, CDA, Bontes