Motie Ouwehand: de water­ver­vuiler betaalt


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de financiële bijdrage die de landbouw levert aan het waterbeheer in geen verhouding staat tot de aanzienlijke milieubelasting door deze sector;

overwegende dat huishoudens minder dan de helft van de nutriëntenbelasting veroorzaken ten opzichte van de landbouw maar veel meer zuiveringsheffing betalen;

van mening dat een eerlijkere verdeling van lasten tussen huishoudens en landbouw wenselijk is;

verzoekt de regering,

bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid voor de Kaderrichtlijn Water geen sector bij voorbaat uit te zonderen voor het leveren van een bijdrage aan het halen van de doelen en in te zetten op een verlaging van de zuiveringsheffing van huishoudens door de kosten evenrediger te verdelen over huishoudens en landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen