Motie Jacobi/Ouwehand: drink­water in Nationale Visie Kust


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

•de drinkwaterbedrijven voor de drinkwatervoorziening circa 60% van de duinen, ruim 15.000 hectare beheren. Voor de Nederlandse kust heeft de synergie van waterwinning en natuur grote meerwaarde;

•de duinen en de beschermde grondwatervoorraden in de kuststreek en op de Waddeneilanden belangrijk zijn voor de leveringszekerheid voor ruim zes miljoen burgers en bedrijven;

•planologische ontwikkelingen de duinen en drinkwatervoorziening kunnen bedreigen;

•de drinkwatervoorziening onderdeel is van de vitale infrastructuur en een dwingende reden van groot openbaar belang, zodat de overheid verantwoordelijk is voor de duurzame veiligstelling; constaterende dat het Deltaprogramma Kust de bescherming van de drinkwatervoorziening in de kuststreek en op de Waddeneilanden onvoldoende heeft vastgelegd;

verzoekt de regering,

de duin- en grondwatergebieden voor de drinkwatervoorziening geografisch vast te leggen in de Nationale Visie Kust zodat zij duurzaam zijn veiliggesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi
Ouwehand


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen