Motie Ouwehand cs: plan voor promotie van Neder­landse artiesten in het buitenland


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de ondersteuning van de promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland een cruciale schakel is in de bevordering van Nederlandse cultuur,

Overwegende dat Nederlandse muzikanten, tekstschrijvers en componisten ondernemers zijn die nu veelal buiten de reguliere ondernemerssteun vallen,

Overwegende, dat een betere stroomlijning van en aansluiting tussen de regelingen op de ministeries van EZ en OCW gewenst is,

Verzoekt de regering met een plan te komen voor expliciete steun voor promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

J. van Dijk

BergkampStatus

Aangehouden

Voor

Tegen