Motie Ouwehand c.s. over verkleining van de ecolo­gische voet­afdruk


20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Wereldnatuurfonds aangeeft dat de ecologische voetafdruk in Nederland van 4,4 hectare per persoon ruimschoots de ecologische draagkracht van de aarde overschrijdt omdat per wereldburger slechts 1,1 hectare beschikbaar is;

van mening, dat, gezien de urgentie van de voedselcrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis, een voortvarend beleid om de ecologische voetafdruk te reduceren gewenst is;

overwegende, dat de regering deze urgentie van de problemen nog niet heeft vertaald naar concrete maatregelen om de ecologische voetafdruk van Nederlanders te reduceren;

verzoekt de regering afrekenbare doelstellingen te formuleren en passende maatregelen te nemen voor de verkleining van de ecologische voetafdruk en de Kamer hierover binnen een maand te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD