Motie Ouwehand c.s. over open­baar­making van de jaar­ver­slagen van Dier­ex­pe­ri­men­ten­com­missies


30 januari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het evaluatierapport Noodzakelijk kwaad uitwijst dat de Wet op de dierproeven is achtergebleven bij de ontwikkelingen die sedert haar inwerkingtreding hebben plaatsgevonden in het algemeen bestuursrecht;
overwegende, dat de Wet openbaarheid van bestuur voldoende mogelijkheden bevat om mogelijke (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens uit DEC-jaarverslagen te beschermen;
overwegende, dat inzicht in DEC-jaarverslagen een bijdrage levert aan de controleerbaarheid van het functioneren van de Wet op de dierproeven in de praktijk;
verzoekt de regering de jaarverslagen van Dierexperimentencommissies openbaar te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Vendrik


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, VVD