Motie Ouwehand c.s. over inzicht in maat­re­gelen en prestatie-indi­ca­toren ten aanzien van dieren­welzijn


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Rijksbegroting voor LNV geen samenhangend inzicht geeft in de beoogde doelstellingen (uitgewerkt in effectindicatoren), de concrete maatregelen (uitgewerkt in prestatie-indicatoren) en de in te zetten financiële middelen wat betreft de ambities op het gebied van dierenwelzijn;

constaterende, dat de minister hiervoor heeft verwezen naar de zojuist verschenen Nota Dierenwelzijn, maar dat ook hierin de gevraagde informatie niet staat vermeld waardoor de Kamer haar controlefunctie niet naar behoren uit zal kunnen voeren;

verzoekt de regering om, in aanvulling op de Nota Dierenwelzijn en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van LNV, de Tweede Kamer een samenhangend inzicht te geven in de doelstellingen, effectindicatoren en de bijbehorende maatregelen en prestatie-indicatoren voor de ambities ten aanzien van dierenwelzijn en de daarmee samenhangende uitgaven;

verzoekt de regering tevens om deze informatie vervolgens, in lijn met de uitgangspunten van het traject Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB), te verwerken in de begroting, zodat hierover in de jaarverslagen van LNV op een adequate manier verantwoording kan worden afgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van der Ham
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP