Motie Ouwehand c.s. over afschaffen van de repre­sen­ta­tieve jacht door het staats­hoofd


20 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de representatieve jacht van het koningshuis gepaard gaat met het afschieten van beschermde diersoorten, waarvoor ontheffingen worden verleend in het kader van populatiebeheer;

constaterende, dat deze representatieve jacht, waarbij het staatshoofd (internationale) gasten uitnodigt om deel te nemen, alle kenmerken heeft van plezierjacht;

overwegende, dat deze jacht dan ook ongepast is in het kader van populatiebeheer;

spreekt uit, dat het kunnen bieden van een representatieve jacht door het staatshoofd en de financiering daarvan uit publieke middelen niet meer van deze tijd zijn en dienen te worden afgeschaft;

verzoekt de regering de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis op dit punt te wijzigen en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD