Motie Ouwehand/Van Veldhoven: bij mogelijke signi­fi­cante gevolgen van wind­molens op Natu­ra2000-gebieden op zee kiezen voor miti­ge­rende maat­re­gelen


25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de plaatsing van windmolens op zee significante gevolgen kan hebben voor Natura2000-gebieden,

verzoekt de regering bij mogelijke significante gevolgen van windmolens op Natura2000-gebieden op zee te kiezen voor mitigerende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Veldhoven


Status

Aangenomen

Voor

PvdAD66ChristenUnieSPGroenLinksPvdD50PLUSGrKO

Tegen

CDAPVVSGPKleinVVDGrBvKHouwersVanVliet