Motie Ouwehand: beperk rijen­be­mesting bij mais en zet in op andere teelten


1 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet maatregelen heeft voorgesteld om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken,

Constaterende, dat bij de teelt van mais structureel veel meststoffen uitspoelen naar het grondwater, en dat pogingen om die uitspoeling te beperken weer nieuwe problemen veroorzaken, zoals een verdere verdichting van de bodem als gevolg van rijenbemesting,

Spreekt uit, dat verschillende doelen, zoals schoon drinkwater, gezonde bodem, biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en dierenwelzijn in samenhang moeten worden behaald,

Verzoekt de regering de voorgestelde verplichte rijenbemesting bij mais zoveel mogelijk te beperken door in te zetten op andere teelten en de Kamer daarover voor 1 januari 2019 te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Futselaar


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FVD