Motie Ouwehand: bekijk de landbouw integraal


1 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet maatregelen heeft voorgesteld om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken,

Constaterende, dat een aantal van de voorgestelde maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit andere problemen kunnen verergeren, zoals een verdere verslechtering van de bodemkwaliteit,

Spreekt uit, dat verschillende doelen, zoals schoon (drink)water, gezonde bodem, biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en dierenwelzijn in samenhang moeten worden bereikt,

Verzoekt de regering de doelen voor de landbouw meer in samenhang te bezien en in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn meer integrale maatregelen op te nemen die bijdragen aan een gezonde landbouw voor de toekomst,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Futselaar


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, CU, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: uitfaseren glyfosaat

Lees verder

Motie Ouwehand: beperk rijenbemesting bij mais en zet in op andere teelten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer