Amen­dement Thieme: verdub­beling budget toezicht en hand­having dieren­welzijn NVWA


24 november 2016

34 550 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Nr. 74

AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 24 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 7.500 (x € 1.000).

II

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 7.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een extra investering in de personele bezetting van de NVWA ten behoeve van de sector Dierenwelzijn. De indiener acht een verdubbeling van het aantal fte’s voor toezicht en handhaving noodzakelijk, gezien de geconstateerde tekortkomingen van toezicht en handhaving op het terrein van onder andere de bio-industrie, illegale puppyhandel, het naleven van slachtregels en misstanden op paardenmarkten. Ten behoeve van de verdubbeling van het aantal fte’s wordt het NVWA budget met €7,5 mln opgehoogd.

De dekking van dit amendement wordt gevonden door de structurele extra bijdragen van 10 miljoen per jaar voor handelsmissies te verminderen. Deze middelen zijn te vinden op de Aanvullende Post Algemeen in de Miljoenennota 2017.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet