Motie: Geen voor­lopige inwer­king­treding van vrij­han­dels­ver­dragen TTIP en CETA


28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat draagvlak van groot belang is bij de invoering van ingrijpende handelsverdragen zoals TTIP en CETA;

overwegende, dat "voorlopige inwerkingtreding" ertoe leidt dat delen van het CETA-verdrag tot maximaal 3 jaar bindend zijn voor Nederland en de andere lidstaten, bijvoorbeeld bij investeringsarbitrage, ook als nationale parlementen uiteindelijk besluiten niet te ratificeren;

verzoekt de regering, in de Raad stelling te nemen tegen voorlopige inwerkingtreding van
(onderdelen van) CETA, zolang nationale parlementen zich er niet over uitgesproken hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk
Thieme
Bruins
Grashoff


Status

Ingediend

Voor

Tegen