Motie El Fassed c.s. over draagvlak in Europees verband voor een herziening van de bio-octrooi richtlijn


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse zaaigoedveredelingssector een belangrijke economische en kennisintensieve sector is;

overwegende, dat het bedrijfsleven in de Nederlandse veredelingssector een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van innovatieve nieuwe plantenrassen die over de gehele wereld verkocht worden en aanzien genieten;

overwegende, dat vrije toegang tot uitgangsmateriaal van cruciaal belang is voor de koploperspositie die deze sector bekleedt;

overwegende, dat nieuwe plantenrassen belangrijk zijn voor het waarborgen van de voedselzekerheid, en dat ontwikkeling van diverse nieuwe rassen, zowel hier als in ontwikkelingslanden, ernstig belemmerd wordt door intellectueel eigendom van planteigenschappen;

constaterende, dat de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot octrooien op planteigenschappen de vrije uitwisseling van dit materiaal belemmert;

verzoekt de regering om in Europees verband draagvlak te zoeken voor een herziening van de bio-octrooi richtlijn, zodanig dat genetisch materiaal van planten beschikbaar blijft voor verdere veredeling en vermarkting, zoals onder de volledige "breeders' exemption" van het kwekersrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed
Van Gerven
Ouwehand
Wiegman-van Meppelen Scheppink


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP, VVD

Tegen

CDA, PvdA, PVV