Motie Beckerman/Bromet/Akerboom over het besluit inzake de gaswinning bij Ternaard niet langer uitstellen


3 oktober 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Waddenzee een bijzonder natuurgebied is van onschatbare waarde;

Constaterende dat een natuurgebied met UNESCO Werelderfgoedstatus een hoge mate van bescherming zou moeten genieten;

Constaterende dat bijna 60 bedrijven en organisaties afvalwater direct en indirect lozen in de Waddenzee en dat vergunningenbeleid te weinig oog heeft voor cumulatieve effecten van toxische stoffen;

Verzoekt de regering om onder geen voorwaarden nieuwe vergunningen voor het lozen van afvalstoffen in de Waddenzee toe te laten en met een afbouwpad te komen voor reeds bestaande vergunningen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/Bromet/Akerboom over zo snel mogelijke bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden stoppen

Lees verder

Motie Beckerman/De Groot/Van Esch over onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van best beschikbare technieken toereikend is voor het beschermen van het Waddengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer