De motie Ouwehand over het ontbreken van samenhang tussen het handels- en land­bouw­beleid


28 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering een visie heeft gepresenteerd voor een omslag naar kringlooplandbouw, waarin zij terecht constateert dat de manier waarop we nu (wereldwijd) ons voedsel produceren niet houdbaar is,

Constaterende, dat de regering in haar ambitie om te komen tot kringlooplandbouw een aantal terechte uitgangspunten kiest, zoals dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt, dat de afstand tussen boeren en burgers kleiner moet worden en dat boeren een normaal inkomen moeten kunnen verwerven met een manier van produceren die voldoet aan de normen op het gebied van onder andere dierenwelzijn en natuur,

Overwegende, dat het huidige handelsbeleid van de Nederlandse regering niet per se bijdraagt aan deze doelen, getuige onder meer de import van goedkope plofkip en legbatterij-eieren uit Oekraïne en de dreigende versoepeling van de import van rundvlees uit Zuid-Amerika,

Overwegende, zowel het uitgangspunt als het belang van samenhang in het regeringsbeleid,

Verzoekt de regering, bij de uitwerking van haar visie op de landbouw ook haar handelsbeleid tegen het licht te houden en te toetsen op de doelen die in de landbouwvisie zijn gesteld,

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, DENK, GroenLinks, 50PLUS, D66, SGP, ChristenUnie, PVV

Tegen

FVD, CDA, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over onderzoek naar het juridische begrip Ecocide

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over het niet in lijn liggen van de Miljoenennota met de beperking van de opwarming van de aarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer