Amen­de­rende motie Ouwehand; regelen dat grond­ge­bon­denheid binnen 10 kilometer van een bedrijf ligt


23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het primaire doel van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij het waarborgen van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij is,

verzoekt de regering het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zo aan te passen dat de grond die bij het bedrijf behoort en vereist is als voorwaarde voor verdere uitbreiding van het bedrijf gelegen is binnen 10 kilometer van het bedrijf zodat de grond gebruikt kan worden om weidegang toe te passen zodat het grondgebonden karakter van de melkveesector bevorderd wordt,

dit te regelen door tussen ‘oppervlakte landbouwgrond’ en ‘resulteert’ de nieuwe zinsnede ‘gelegen binnen 10 kilometer van het bedrijf’ toe te voegen aan artikel 70 a lid 1 sub a, b en c van het besluit.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, PvdA, PVV, SGP, VVD