Amen­dement waardoor uitbreiding van melk­vee­hou­de­rijen alleen mag als dat grond­ge­bonden gebeurt


12 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor op de wet Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 21, tweede lid, onder d, vervallen de onderdelen 1° tot en met 3°.
2. Artikel 21, derde lid, vervalt.

Toelichting
Dit amendement schrapt de mogelijkheid dat melkveebedrijven uitbreiden zonder dat zij voldoende land tot hun beschikking hebben om de extra mest op een verantwoorde wijze kwijt te kunnen, of deze mest kwijt kunnen binnen een straal van 20 kilometer van het bedrijf. Indieners achten het onwenselijk om de melkveehouderij ongebreideld te laten groeien. Een grondgebonden melkveehouderij is duurzamer, heeft meer draagvlak en zorgt voor een beter dierenwelzijn. Nederland heeft al een groot mestoverschot. Het produceren van nog meer mest ten behoeve van verwerking en/of export naar het buitenland vinden indieners onwenselijk.

Ouwehand
Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet