Amen­dement om weidegang in te kunnen voeren in de mestwet


12 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor op de wet Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt “wordt een artikel” vervangen door: worden twee artikelen.

2. Na artikel 21a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 21b

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de weidegang van melkvee.

2. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

De Kamer heeft met het aannemen van de motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstukken II 2014/15, 34000XIII, nr. 80) uitgesproken dat de regering weidegang voor alle koeien moet bewerkstelligen. Dit amendement creëert de mogelijkheid voor de regering om alsnog bij algemene maatregel van bestuur regels omtrent weidegang in te stellen of weidegang verplicht te stellen. Een logisch moment om hiertoe over te gaan is als de sector er onverhoopt niet in slaagt om het percentage weidegang op het huidige niveau van 70% te handhaven of er niet in slaagt dit op een wat langere termijn te verhogen tot boven de 70%.

Nu de Kamer de ambitie omtrent weidegang heeft vastgesteld, is het raadzaam om de mogelijkheid te creëren om dit eenvoudig en snel bij AmvB te kunnen regelen indien Kamer en regering dit noodzakelijk en wenselijk achten. De manier waarop dit vorm gegeven wordt kan bij AmvB worden ingevuld en zal bij zware voorhang aan de Kamer voorgelegd worden.

Smaling
Schouw
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet