Amen­dement Van der Staaij/Van Esch over de inzet van test­be­wijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2


6 mei 2021

35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Amendement van de leden Van der Staaij en Van Esch ter vervanging van nr. 13 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor gelijkstelling van het testbewijs met een vaccinatiebewijs of medische verklaring

Ontvangen 6 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het in artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 58rf vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de voorgestelde gelijkstelling van een testbewijs met een vaccinatiebewijs of een medische (immuniteits-)verklaring te schrappen. Dit is in lijn met het advies van de afdeling advisering van de Raad van State om eventuele gelijkstelling niet per algemene maatregel van bestuur, maar per een separaat wetsvoorstel te regelen. De indieners zijn met de afdeling advisering van de Raad van State van oordeel dat de gelijkstelling van een vaccinatiebewijs met een negatief testbewijs die de regering nu reeds mogelijk wil maken, veel

verder strekt dan het voorliggende wetsvoorstel. Eventuele invoering van een vaccinatiebewijs vraagt vanwege de grondrechtelijke aspecten die

ermee gemoeid zijn en de mogelijke doorwerking over een mogelijk langere periode op brede maatschappelijke terreinen om een zorgvuldig


Status

Verworpen

Voor

Tegen