Amen­dement Agema c.s. over de inzet van test­be­wijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2


11 mei 2021

35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)


Amendement - 35807-51 - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - Gewijzigd amendement Agema c.s. ter vervanging van nr. 19 over het kosteloos aanbieden van toegangstesten

Datum: 11 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I In artikel I, onderdeel C, vervallen in het voorgestelde artikel 58ra, derde lid, de dubbele punt aan het slot van de aanhef, alsmede onderdeel a en de aanduiding «b.».

II In artikel I, onderdeel C, wordt het voorgestelde artikel 58rb als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

2. Regels als bedoeld in artikel 58ra, eerste of tweede lid, kunnen voorts slechts worden gesteld indien Onze Minister ervoor zorg draagt dat er voor personen die deelnemen aan activiteiten of toegang krijgen tot voorzieningen waarvoor zij over een testuitslag dienen te beschikken, geen kosten verbonden zijn aan het uitvoeren van een voor de testuitslag vereiste test.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de uitvoering van het tweede lid, waaronder regels met betrekking tot de voor deze uitvoering noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming of artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Indien bij de ministeriële regeling wordt bepaald dat Onze Minister de kosten vergoedt aan de geteste persoon, kan een maximum worden gesteld aan de vergoeding.

1 Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Toelichting

Dit wetsvoorstel legt een testverplichting op aan burgers als zij toegang willen tot bepaalde evenementen en activiteiten en bepaalt dat burgers vanaf 1 juli 2021 daaraan een bijdrage moeten leveren neerkomende op maximaal 7,50 euro per toegangstest. Indieners achten dit onwenselijk omdat dit een drempel opwerpt voor mensen met een lager inkomen.

Even een kopje koffie met appeltaart op een terrasje zit er dan niet in, ook een bioscoop bezoek wordt dan al gauw 30% duurder. Spontane activiteiten zullen toch al weinig voorkomen vanwege de testverplichting maar als burgers ook nog zelf moeten gaan betalen voor een verplichte test zullen veel mensen afhaken. Tweedeling tussen de mensen met een

hoger en een lager inkomen door een wettelijke testverplichting achten de indieners onwenselijk. Dit amendement regelt daarom dat een verplichte toegangstest altijd gratis blijft, dus dat de kosten door de overheid worden gedragen. Dekking wordt gevonden in het toevoegen van deze kosten aan het EMU-saldo. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt. De in onderdeel I opgenomen wijziging is een gevolg van de zorgplicht die nu bij de Minister ligt.

Agema

Wilders

Kuiken

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PVDD, PvdA, SP, DENK, FVD, JA21, SGP, Den Haan, BBB, BIJ1

Tegen

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Volt