Amen­dement Thieme: waarmee de onthef­fings­mo­ge­lijkheid voor het rapen van (kievits)eieren wordt geschrapt


18 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 92

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.3, eerste lid, wordt na «als bedoeld in artikel 3.1» ingevoegd: met uitzondering van het derde lid,.

Toelichting

In artikel 3.1, derde lid van de Wet natuurbescherming is het verbod op het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels neergelegd. Op grond van dit artikel is het bijvoorbeeld verboden om kievitseieren te rapen. Gedeputeerde staten kunnen echter ontheffing verlenen van dit verbod. Met dit amendement wordt deze ontheffingsmogelijkheid geschrapt, zodat het in geen geval meer mogelijk is dat eieren van de kievit worden geraapt.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA