Amen­dement Ouwehand/Van Dekken: het schrappen van de bevoegdheid van de minister om in uitzon­der­lijke situaties besluiten te vernie­tigen ongewenst


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel EE, vervalt in het zesde onderdeel in artikel 18, negende lid, de zinsnede “, met uitzondering van artikel 22 van die wet,”.

Toelichting

De centrale commissie dierproeven wordt met dit voorstel van wet onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen geplaatst. Bij het onder de Kaderwet brengen van de CCD wordt echter een uitzondering gemaakt voor artikel 22 van deze wet, op grond waarvan besluiten van de CCD vernietigd zouden kunnen worden door de Minister van Economische Zaken. Indieners achten het schrappen van de bevoegdheid van de minister om in uitzonderlijke situaties besluiten te vernietigen, zoals bedoeld in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, ongewenst.

Ouwehand

Van Dekken


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, D66, CU, GroenLinks, SGP, Bontes

Tegen

VVD, CDA, 50+