Amen­dement Ouwehand: het versterken van de onaf­han­ke­lijke positie van de dier­ex­pe­ri­men­ten­com­missies


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel FF, wordt voor het zinsdeel ““de vergunninghouder aan wie advies wordt uitgebracht”” ingevoegd: “ten minste twee leden” vervangen door: “ten minste de helft van het aantal leden” en wordt.

Toelichting

Dit amendement versterkt de onafhankelijke positie van dierexperimentencommissies die belast zijn met de advisering omtrent de beoordeling van projectvoorstellen ten opzichte van de aanvrager van een projectvergunning. De wet bepaalt nu dat slechts de voorzitter en ten minste twee leden niet in een arbeidsverhouding staan tot een instelling over de beoordeling van wiens projectvoorstel advies wordt uitgebracht. Dat betekent dat een meerderheid van de leden van een dierexperimentencommissie in dienst kan zijn bij de instelling over wiens projectvoorstellen zij moeten oordelen. Indiener wijst erop dat zulks op gespannen voet kan staan met de in de wet bedoelde onafhankelijke advisering die belegd is bij de DEC.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, CU, GroenLinks, SGP, 50+, Bontes

Tegen

VVD