Amen­dement Ouwehand over geen uitzon­de­ringen voor vlieg­velden en asfalt


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van onderdeel 2 wordt “vierde lid” vervangen door “vijfde lid”.

2. In onderdeel 2 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

4. Een in de bijlage, behorende bij deze wet, opgenomen project valt niet onder de bij ministeriële regeling aangewezen categorieën van projecten, bedoeld in het tweede lid.

3. In onderdeel 3 wordt “vierde lid” vervangen door “vijfde lid”.

II

Aan artikel I wordt na onderdeel M een onderdeel toegevoegd, luidende:

N

Er wordt een bijlage aan de wet toegevoegd, luidende:

Bijlage, behorende bij artikel 2.9, vierde lid

De projecten die niet onder artikel 2.9, tweede lid, worden aangewezen:

Luchthaven Lelystad,

Luchthaven Schiphol,

Luchthaven Maastricht,

Luchthaven Rotterdam,

Luchthaven Eelde,

Militaire luchthaven Eindhoven, en

De MIRT-projecten:

- A27/A12 Ring Utrecht,

- A1/A28 knooppunt Hoevelaken,

- A6 Almere-Lelystad,

- A4 Haaglanden,

- Innova 58 Tilburg-Eindhoven,

- A27 Houten-Hooipolder, en

- Innova 58 Annabosch-Galder

III

In artikel VI, onderdeel B, wordt “2.9, vierde lid” vervangen door “2.9, vijfde lid”.

IV

In artikel VIII, onderdeel B, wordt “2.9, vierde lid” vervangen door “2.9, vijfde lid”.

V

In artikel VIII, onderdeel C, wordt “2.9, vierde lid” vervangen door “2.9, vijfde lid”.

Toelichting

Het kabinet creëert de mogelijkheid om projecten aan te wijzen die niet aan de vergunningplicht hoeven te voldoen. Indiener vindt het ongewenst dat projecten die duidelijk – tijdens de bouw, maar ook bij ingebruikname langdurig en structureel – voor een verhoogde uitstoot van stikstof zullen zorgen, buiten de vergunningprocedure worden gehouden. Zulks zou ook volstrekt onrechtvaardig zijn tegenover veehouders en andere ondernemers die wel onderworpen worden aan de vergunningplicht.

Het is daarom van belang dat voor (de uitbreiding van) de projecten in de bijlage de vergunningsprocedure op basis van de Wet natuurbescherming zorgvuldig wordt doorlopen. Hierbij wordt opgemerkt dat de meerderheid van de opgesomde luchthavens op dit moment geen geldige Wnb-vergunning heeft.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga