Amen­dement Ouwehand over een meldings­plicht voor stik­stof­pro­jecten die onder de vrij­stelling en drem­pel­waarde vallen


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, tweede onderdeel, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na “categorieën van projecten, indien” ingevoegd “van het project melding is gedaan bij provinciale staten dan wel bij Onze Minister en”.

2. Na de puntkomma aan het slot van onderdeel d wordt ingevoegd “en”.

3. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt vervalt onderdeel f.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er een meldingsplicht bestaat voor projecten die onder de vrijstelling en drempelwaarden vallen. Op deze manier houdt het openbaar bestuur in ieder geval zicht op de vrijgestelde activiteiten en de stikstofuitstoot die daarmee gepaard zal gaan.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand: dieren niet langer aanpassen aan het systeem, maar het systeem aanpassen aan het dier

Lees verder

Amendement Ouwehand over geen uitzonderingen voor vliegvelden en asfalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer