Amen­dement Ouwehand: over een Nationaal programma Natuur­in­clu­sieve Landbouw


24 oktober 2016

AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 24 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). IIIn artikel 8 Natuur en biodiversiteit worden het verplichtingen-bedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een budget van 500.000 voor het opzetten van een Nationaal programma Natuurinclusieve Landbouw. De Sociaal-Economische Raad (SER) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PB) concluderen dat een transitie in de landbouw nodig is om te komen tot een toekomstbestendige landbouw. De sleutel ligt in natuur-inclusieve landbouw waarbij natuur een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er wordt samengewerkt met de natuur in plaats van tegen de natuur. Zo worden chemische bestrijdingsmiddelen vervangen voor natuurlijke plaagbestrijders. Weidevogels, insecten en bodemdieren profiteren van kruidenrijke graslanden en bloemenranden. Er ontstaat een natuurlijk evenwicht De SER en het PBL delen de conclusie dat sterk leiderschap van de overheid nodig is in deze transitie. Ondanks de grote ambities van het kabinet, blijft de regierol echter uit. Een Nationaal Programma kan handen en voeten geven aan de kabinetsambities. Hiermee kunnen initiatieven, onderzoek, pilots of proeftuinen en het onderwijs op elkaar kunnen worden afgestemd.

kst-34550-XIII-72

ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 550 XIII, nr. 72 1

Dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve apurement (beleidsar-tikel 6).

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet