Amen­dement Ouwehand/Van Veldhoven: neem het effect van wind­molens op de natuur mee in de aanbe­steding


25 maart 2015

34 058

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 19

AMENDEMENT VAN HET LID ouwehand

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 24, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. de kwaliteit van de maatregelen ter voorkoming van schade aan flora en fauna.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het effect van windmolens op de natuur wordt meegenomen in de aanbesteding. De natuur op en onder water is kwetsbaar en schade moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door in de aanbesteding te sturen op vermindering van de effecten van windmolens op de natuur, wordt de innovatie op dit gebied gestimuleerd. Dit amendement regelt dat wanneer meerdere aanvragen voldoen aan de artikelen 14 en 23, de minister bij de rangschikking ook de kwaliteit van de maatregelen ter voorkoming van schade aan flora en fauna betrekt.

Ouwehand

Van Veldhoven


Status

Verworpen

Voor

D66ChristenUnieGroenLinksPvdD50PLUSGrKO

Tegen

VVDPvdASPGrBvKHouwersVanVlietCDAPVVSGPKlein