Amen­dement Ouwehand: het stellen van nadere regels over het verkrijgen van een projec­ten­ver­gunning


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 10a als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor het verkrijgen van een projectvergunning

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 11. De voordracht voor een krachtens lid 2a vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting
Dit amendement bewerkstelligt dat er aan het verkrijgen van de projectenvergunning nadere regels kunnen worden gesteld. Indiener denkt hierbij bijvoorbeeld aan systematic reviews. Eerder sprak de Kamer via een motie (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–12, 30 168, nr. 38) al uit dat systematic reviews, die standaard worden uitgevoerd in de medische wetenschap, ook de norm moeten worden in proefdieronderzoek. Deze vooronderzoeken in de beschikbare wetenschappelijke literatuur zouden veel proeven met proefdieren op termijn overbodig kunnen maken. Dit amendement regelt dat systematic reviews op een nader moment onderdeel kunnen gaan uitmaken van de vergunningsvoorwaarden. Tevens voorziet dit amendement in een voorhangbepaling.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, D66, GL, SGP, 50+, Bontes

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand: over het vergunningstelsel betreffende niet niet-menselijke primaten

Lees verder

Amendement Ouwehand: het versterken van de onafhankelijke positie van de dierexperimentencommissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer