Amen­dement Ouwehand: het vast­stellen van eisen aan deskun­digheid van bepaalde personen bij algemene maatregel van bestuur


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel W, wordt aan artikel 13c een lid toegevoegd, luidende:

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden deskundigheidseisen gesteld waaraan een deskundig persoon als bedoeld in het eerste lid, voldoet.

Toelichting

In artikel 9 van de Wet op de dierproeven is bepaald dat voor personen die dierproeven verrichten per algemene maatregel van bestuur regels zullen worden gesteld met het oog op deskundigheid en bekwaamheid. Vanwege de huidige formulering van artikel 13c, eerste lid, van het wetsvoorstel, zouden deze regels niet van toepassing zijn op personen die dieren doden (in de inrichting van de fokker, leverancier of gebruiker of in geval van veldonderzoek, buiten de instelling). In het wetsvoorstel is slechts bepaald dat de personen die de betreffende dieren doden deskundig dienen te zijn; door middel van dit amendement wordt geregeld dat er bij algemene maatregel van bestuur eisen kunnen worden gesteld aan de deskundigheid van die personen.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, D66, GroenLinks, 50+, Bontes

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP