Amen­dement Ouwehand: dat een evalu­a­tie­be­paling in de wet opneemt


25 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 119

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na het opschrift van hoofdstuk 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.01 Onze Minister van Economische Zaken zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na 5 jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt drie jaar na inwerkingtreding van de wet, en vervolgens telkens na 5 jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CDA, CU, SGP, Klein, 50+, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, VVD, GrK/O, Houwers, VanVliet, PvdA