Verslag AO Schapen en Geiten I&R 2 juli 2009


1 juli 2009

De voorzitter: Welkom. Enkele van de aanwezige Kamerleden en van de mensen op de publieke tribune heb ik zojuist bij de jaarlijkse barbecue gezien. Er staat voor dit overleg twee uur gepland, maar het hoeft niet langer te duren dan nodig is.

De heer Atsma (CDA): (…)Een uur voordat dit overleg begon, bezocht ik de jaarlijkse barbecue voor Kamerleden. Toen daar alle mogelijke stukken en bouten werden geserveerd, zag ik ook alle sectoren even langskomen. (…)Als ik het heb over lammeren, moet mij het volgende van het hart. Het gaat over een punt dat niet op de agenda staat. Tijdens de barbecue deze middag hoorden wij van alle kanten berichten over een aantal aanpassingen dat via de Staatscourant is afgekondigd en waarmee niet alleen de schapenhouderij, maar ook de varkenshouderij en de rundveesector als door een donderslag bij heldere hemel worden geconfronteerd. Het gaat om aanscherpingen van bepaalde transportverordeningen. Voor de schapen geldt hierdoor dat de minister enerzijds wat verruiming biedt door voor een periode van zes maanden te kiezen, maar anderzijds beperkingen oplegt via deze aanscherping van de transportverordening. Je moet je afvragen of deze aanscherping het dierenwelzijn dient. Ik heb er nog maar pas kennis van kunnen nemen, waardoor ik nog niet alle ins en outs op een rijtje kan zetten. Vorig jaar zomer ben ik nog met een AID'er op stap geweest. Die heeft mij toen uitgelegd waarom schapen op een heel bepaalde manier moeten worden getransporteerd. Dat gebeurt juist vanwege het belang van het dieren en om letterlijke brokken te voorkomen. Mijn fractie begrijpt in dit verband niet waar nu ineens deze aanscherpingen van deze transportverordening vandaan komt. Dit kan grote consequenties hebben voor bepaalde bedrijven.

De heer Waalkens (PvdA): (…)De heer Atsma heeft al gesproken over de aanpassing van de beleidsregels over transport. Ook ik heb op de barbecue gehoord dat dit voor de betrokkenen als een donderslag bij heldere hemel is gekomen. Mij valt vaker op dat de communicatie tussen de sectoren enerzijds, en de Voedsel- en Warenautoriteit en dus ook het ministerie van LNV anderzijds, niet altijd optimaal is. Ik kan mij voorstellen dat je het gevecht dat je hebt verloren, probeert alsnog te winnen via een andere weg. Toch constateren wij regelmatig dat de communicatie over werk dat onderhanden is, niet optimaal is. Ik vind dat er iets meer regie zou mogen komen op het punt van communicatie over onderhanden werk. Uiteindelijk komt onderhanden werk weer bij de Kamer terug. Wij kunnen sanctioneren of faciliteren. Het gerommel met de communicatie op te veel dossiers baart mijn fractie wat zorgen.

Minister Verburg: Ik probeer het echt te snappen, mijnheer Waalkens, maar ik begrijp niet waar u nu op doelt.

De heer Waalkens (PvdA): Ik doel op het onderwerp waarover ook de heer Atsma sprak, namelijk de plotselinge aanpassing van de beleidsregels voor het transport. De sector is overvallen door de publicatie ervan in de Staatscourant. Procedureel is dit misschien nog wel juist, want de minister kan een ministeriële beschikking treffen. Wij zien echter te vaak en op te veel dossiers dat het overleg met de partijen aan alle kanten verliezers oplevert, omdat men elkaar niet goed informeert.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD): (…)Ook ik heb tijdens de barbecue gehoord dat de sector is overvallen door aanscherping van de regels rond transport. Ik begrijp niet hoe dat kan. De wijziging van de tussenhoogten van de vloeren heeft grote gevolgen voor veel transporteurs. Ik begrijp niet dat hierover niet eerst is gecommuniceerd. Op deze manier worden de onderlinge verhoudingen geschaad.

Verburg: (…) Er is gesproken over de stahoogten tijdens transport en de publicatie in de Staatscourant. Er is gepubliceerd omdat in de praktijk is gebleken dat veel runderen worden vervoerd met een onvoldoende stahoogte en dat hiertegen optreden slecht mogelijk was. Het gaat hierbij dus om handhavingsproblemen. Daarom heb ik in de beleidsregels rond dierenwelzijn een richtsnoer neergelegd over een minimale stahoogte voor runderen, varkens geiten en schapen. Dit richtsnoer is geen extra regelgeving, maar is een verduidelijking van al bestaande regelgeving. Het richtsnoer is met name bedoeld als een extra instrument voor de toezichthouder. Juist vanwege eventuele disproportionele gevolgen van de beleidsregels voor de sector, is de mogelijkheid opgenomen voor de toezichthouder om hiervan af te wijken. Vele woordvoerders zijn op de barbecue geweest. Ik ben daar ook geweest. Het was gezellig op de ene barbecue, maar ook op de andere. Bij beide barbecues was het eten van goede kwaliteit. Ook ik ben daar mensen tegengekomen. Ik zal op mijn ministerie nagaan hoe dit is gegaan, want ik vind dat de woordvoerders terecht stellen dat een signaal vooraf gegeven had moeten worden. Ik zie mevrouw Snijder nu zeer verontwaardigd kijken. Dat hoeft zij mijns inziens niet te doen, want zo'n ramp is dit nu ook weer niet. Ik communiceer zorgvuldig met de sector. Soms krijgen organisaties niet helemaal hun zin, maar dat hoort bij overleg. Soms komen wij er niet uit en moet er een knoop worden doorgehakt. Ook dat vraagt de Kamer van mij. Ik moet regeren, zodat de Kamer mij kan controleren. Ik vind echter dat de communicatie in dit geval een tandje beter had gekund in de categorie "zorgvuldig". Dat betekent dat ik de komende weken hierover met de sector contact ga opnemen. Ik zal de sector hierover informeren en ik zal hierover het overleg zoeken. Ik zal daarna de Kamer via een brief over de uitkomsten ervan informeren. Die brief ontvangt de Kamer zeer waarschijnlijk tijdens haar zomerreces.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan een AO over Landbouw-en Visserijraad en 17e VN-commissie Duurzame Ontwikkeling

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan schriftelijk overleg over de Landbouwraad van 7 september 2009 en informele Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 september 2009

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer