Bijdrage Partij voor de Dieren aan schrif­telijk overleg over de Land­bouwraad van 7 september 2009 en informele Landbouw- en Visse­rijraad van 14 en 15 september 2009


31 augustus 2009

Landbouwraad van 7 september 2009
Mededeling van Commissie over de situatie op de zuivelmarkt in 2009
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn ontstemd over het voornemen van de Europese Commissie om de interventieperiodes te verlengen en vragen u om uw inzet hierover te heroverwegen en de verlenging van de interventieperiodes niet te steunen. Op deze manier zal er geen prikkel ontstaan voor boeren om af te stappen van de intensieve veehouderij en zich bijvoorbeeld op andere segmenten en diensten te richten, terwijl dit wel een afname van de productie zou bevorderen, waardoor interventie niet meer nodig zal zijn.
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn blij te lezen dat u de voorstellen voor verhoging van exportrestituties niet zal steunen. Immers, deze restituties leiden tot dumping van zuivelproducten op de wereldmarkt, waardoor boeren in ontwikkelingslanden geen eerlijke kans krijgen hun eigen producten voor een goede prijs af te zetten. Mede in het licht van de onlangs aangenomen motie Thieme ‘Bescherming lokale markten in ontwikkelingslanden’ (KST132055) waarin wordt opgeroepen om lokale markten in ontwikkelingslanden te beschermen tegen import van gesubsidieerde producten uit westerse landen, vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren u zich uitdrukkelijk uit te spreken tegen de voornemens van de Europese Commissie in deze. Bent u hiertoe bereid?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn tevens ontstemd over de voorgenomen maatregel van de Europese Commissie om extra budget uit te trekken voor de promotie van zuivelproducten en vragen u dit voorstel niet te steunen. Zuivelproducten zijn zeer milieubelastende producten en het voornemen om promotie van deze producten extra te financieren staat haaks op de voornemens van Nederland en van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Wanneer er een overschot aan melk en andere zuivelproducten ontstaat, is dit niet een gevolg van een te lage consumptie, maar van een te hoge productie. De oplossing bestaat derhalve ook niet uit het vergroten van de vraag door middel van promotie, maar uit het verminderen van het aanbod. Dat de promotie van een milieu- en dieronvriendelijk product, waarvan de gezondheids‘voordelen’ ook hevig in twijfel worden getrokken, gebeurt met het geld van belastingbetalers kunnen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren niet begrijpen en zij vragen u om dit voorstel van de Europese Commissie niet te steunen. Ook zijn de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zeer tegen uitbreiding van het assortiment producten dat onder de schoolmelkregeling valt, met producten bestaande uit zuivel en fruit. Gezien het milieuvervuilende karakter moet de consumptie van dierlijke producten omlaag, niet omhoog. Graag uw reactie.

High Level Group Food Industry
Nu u ook zitting heeft genomen in de High Level Group Food Industry vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zich af hoe het zit met waarden als dierenwelzijn en duurzaamheid –zoals specifiek ten aanzien van veevoeders-. Bent u bereid deze waarden in te brengen als kernwaarden in deze setting?

Transport van levende dieren
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd dat u in elk geval erkent dat het vervoeren van dieren over grote afstand risico’s inhoudt voor het welzijn van dieren. Teleurstellend echter is dat u daaraan geen consequenties verbindt, zodat de dieren niets met uw zorg geholpen zijn. Zonder gewetensnood staat u immers transport van Nederlandse varkens naar Russische slachthuizen toe, evenals de import van jaarlijks honderdduizenden kalveren op zeer jonge leeftijd voor de kalverhouderij.
Gelet op uw erkenning van de risico’s voor dierenwelzijn bij transport van dieren over grote afstanden verbaast het de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat u geen commentaar heeft op de Transportverordening, omdat u niet ingaat op bijvoorbeeld de duur van de diertransporten. Zoals bekend is de inzet van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat diertransporten worden beperkt tot een maximum van twee uur. Een beduidend kortere transporttijd dan nu is toegestaan is een werkelijke verbetering van het dierenwelzijn, en bovendien veel makkelijker te controleren. De leden van de fractie voor de Partij voor de Dieren roepen u dan ook op om in EU-verband vooral te pleiten voor een maximale reistijd voor diertransporten tot een maximum van twee uur.
Graag uw reactie hierop.

De situatie op de diervoedermarkt
De situatie op de diervoedermarkt is de laatste tijd veel in de media-aandacht. Vanuit allerlei hoeken wordt er gedaan alsof de dieren in de EU honger zullen lijden als de nul-tolerantie van illegale ggo’s niet wordt opgeheven. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen benadrukken dat dit onzinnige argumenten zijn. Ten eerste, wanneer import van voldoende voer voor al die dieren in de EU moeilijk wordt, is het wellicht het makkelijkste om de veestapel flink te doen krimpen. Ten tweede is het ook niet waar. Zowel Argentinië als Brazilië, naast gelukkig nog een heleboel landen die geen gentech telen, telen op dit moment geen gentechgewassen die niet zijn toegelaten in de EU. De import van soja vanuit deze gebieden loopt dan ook geen gevaar. Deze discussie is slechts een lobby richting de EU en haar lidstaten om gentechgewassen toe te laten op de Europese markt. Deze lobby lijkt nu zelfs succes te boeken. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen u met nadruk om deze lobby en de voorstellen om de nul-tolerantie op te heffen niet te steunen. Hier hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal redenen voor, hieronder de belangrijkste:
 Gentechgewassen zijn niet duurzaam. Er wordt veel en steeds meer gebruik gemaakt van giftige herbiciden, onkruiden en plaagdieren worden resistent tegen de betreffende herbiciden en tegen insecticiden die de plant aanmaakt, de effecten van Bt-gewassen op het bodemleven zijn niet bekend en wellicht, ook volgens vooraanstaande wetenschappers wél schadelijk, opbrengsten verminderen, ontbossing verloopt sneller en monoculturen worden gefaciliteerd.
 Bescherming van inheemse planten: wanneer illegale varianten van ggo’s de EU binnenkomen, is de verspreiding van deze gentech variant praktisch niet meer te voorkomen. Europa is de genetische bron van een aantal belangrijke gewassen zoals koolzaad en populier. Wanneer deze genenbank besmet wordt met gentech is hier niet meer op terug te vallen bij bijvoorbeeld ernstige plagen en ziektes in de commerciële gewassen. Dit is een ernstige bedreiging van de biodiversiteit en van de voedselzekerheid – mondiaal.
 Wanneer de nul-tolerantie wordt opgeheven, zullen veel nieuwe, niet getoetste gewassen hun intrede maken in de EU. Het gaat dan vaak om herbicideresistente gewassen, die vaak bestand zijn tegen bestrijdingsmiddelen die zo gevaarlijk zijn voor natuur, mens en milieu door bijvoorbeeld een hormoonverstorende of kankerverwekkende werking, dat we ze al van plan zijn te verbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LibertyLink gewassen. Als die gewassen eenmaal hun intrede hebben gedaan, is deze introductie onomkeerbaar. Dit gaat derhalve ten koste van allerlei moeizame stappen die in de EU op milieugebied genomen worden.
 Prijsopstuwende effecten van andere ontwikkelingen worden niet meegenomen in de lobby over het opheffen van nul-tolerantie. Een voorbeeld van deze externe ontwikkelingen, die de prijs van ruwe grondstoffen flink opstuwt, is de vraag naar biobrandstoffen. Een ander voorbeeld is de toenemende consumptie wereldwijd, en zeker de toename van consumptie van dierlijke eiwitten in landen zoals China en India. Dit vinden de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren een verontrustende ontwikkeling. Het in de perken houden van de aanvoer van diervoeders kan in dit licht gezien worden als een begin van een transitie naar plantaardige eiwitten, wereldwijd.
 Gentechgewassen zijn bovendien vaak gevoelig voor droogte en andere klimatologische onregelmatigheden en dus niet een verstandige keuze in deze tijden van klimaatverandering.
 Dat er zo massaal import nodig is van veevoer vanuit andere werelddelen is een duidelijk symptoom van een ziek voedselproductiesysteem. Dit is niet op te lossen door de nul-tolerantie op te heffen, maar slechts door de bio-industrie af te schaffen en zelf in de EU veevoer te verbouwen -dit zou als bijkomend voordeel de natuurlijke kringlopen herstellen.
Graag uw reactie hierop.

- Informele Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 september 2009
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd met de inzet van Zweden om de rol van de landbouw bij de klimaatproblematiek verder uit te werken, om te komen tot een succesvolle klimaatconferentie eind van dit jaar in Kopenhagen. U ondersteunt deze inzet, en u heeft tijdens uw voorzitterschap van de Conference on Sustainable Development ook bepleit het onderwerp ‘landbouw en klimaat’ hoger op de agenda te zetten. De invulling van dit pleidooi is echter nog steeds niet duidelijk. Gaan wij landbouw als oplossing zien door in elk geval de randvoorwaarde te stellen dat landbouw geen onacceptabele schade mag aanrichten en klimaatverandering teweeg mag brengen of gaan wij kleine stukjes schade afschrapen en pleistertjes plakken?
U heeft aangegeven dat duurzame landbouw, veehouderijpraktijken en duurzame biobrandstoffen een belangrijke rol spelen in de klimaataanpak. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren denken dat u daarmee op de verkeerde lijn zit. Landbouw kan een oplossing zijn en moet absoluut een grote rol hebben in de klimaatonderhandelingen, maar we moeten bij het begin beginnen. De landbouw veroorzaakt grote problemen voor het klimaat, omdat het gaat om 30% van de uitstoot van de mondiale broeikasgassen. Dan moet je er eerst voor zorgen dat je die schade niet toebrengt, en de landbouw op een andere manier inrichten. Dus eerst de nodige stappen zetten in mitigatie van de broeikasgassen uit de landbouw. Zowel de directe broeikasgassen die vrij komen bij veeteelt, zoals methaan, als de indirect vrijkomende broeikasgassen, zoals CO2 die vrijkomt bij het kappen van bossen voor de productie van veevoer en bij het vervoeren ervan, moeten hierbij aangepakt worden.
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zouden graag zien dat u Zweden de nodige ondersteuning biedt voor de prioriteiten op dit gebied. Zweden gaat gelukkig al verder en heeft gezegd dat wij klimaatvriendelijke voedselkeuzes moeten maken. Zweden heeft richtlijnen gestuurd aan de lidstaten, waarin onder andere de expliciete aanbeveling staat om minder vlees te eten, gezien de klimaatbelasting van deze dierlijke producten. Zweden heeft gevraagd om hierop te reageren. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben de Nederlandse reactie en aanvullingen hierop nog niet gezien, dat is teleurstellend. Laten wij de richtlijnen voortvarend oppakken in het licht van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen. Gezien uw uitspraak dat landbouw een deel van de oplossing kan zijn, zouden de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren graag zien dat u de richtlijnen tijdens de landbouwraden expliciet omarmt en Zweden steunt bij die noodzakelijke doelen, om tot een goed akkoord te komen, waarin landbouw geen veroorzaker meer is, maar inderdaad een oplossing van de problemen. Graag uw reactie hierop.