SO Informele Landbouw- en Visse­rijraad op 14 en 15 september


8 september 2015

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van het IMARES rapport naar het welzijn en bedwelmen van kreeften en krabben. Dit rapport is het resultaat van de uitwerking van de motie Ouwehand waarin werd opgeroepen de mogelijkheid

van elektrische verdoving van ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben nader te onderzoeken (Kamerstuk 28 286, nr. 705). In Nederland worden kreeften en krabben levend gekookt. Dit is een wrede en pijnlijke dodingsmethode, die voor de leden van de fractie van de PvdD gepaard dient te gaan met verdoving vooraf. De leden van de PvdD-fractie hebben naar aanleiding van dit rapport enkele vragen en opmerkingen.

Een van de conclusies van het rapport is dat er onvoldoende kennis is over de mogelijkheid tot het ervaren van pijn bij krabben en kreeften. De leden van de PvdD-fractie willen daarom wijzen op onderzoek dat aantoont dat kreeften en krabben wel degelijk gedragingen hebben die voldoen aan de criteria van pijnervaring [1]. Is de staatssecretaris bekend met dit wetenschappelijke artikel en wat is haar reactie hierop?

De discussie over de pijnervaring van krabben en kreeften is al reeds gevoerd en tevens wetenschappelijk beantwoord. Het nogmaals uitvoeren van een onderzoek met een tijdsbestek van vier a vijf jaar is voor de PvdD niet alleen onnodig, duizenden kreeften en krabben zullen de komende jaren onnodig levend en bij bewustzijn in kokend water gedood worden. De leden van de PvdD-fractie willen de staatssecretaris er op wijzen dat de motie dan niet was gericht op onderzoek naar pijnervaring maar naar de mogelijkheid van elektronische verdoving. Bij deze roepen de leden van de PvdD-fractie de staatssecretaris op de motie zoals geformuleerd uit te voeren. Graag een reactie.

De leden van de PvdD-fractie betreuren de beslissing van de staatssecretaris om de aanbeveling in het IMARES-rapport niet over te nemen en geen onderzoek naar onmiddellijke verdoving te financieren. In plaats daarvan wacht de staatssecretaris Iers onderzoek naar pijnervaring bij kreeften en krabben af. De leden van de PvdD-fractie vrezen dat door dit besluit kreeften en krabben nog langdurig blijven lijden. Graag ontvangen de leden van de PvdD-fractie meer informatie over dit Ierse onderzoek en met name in welk tijdsbestek deze resultaten te verwachten zijn.

[1] overzichtsartikel Defining and assessing animal pain van Lynne U. Sneddon, Robert W. Elwood, Shelley A. Adamo en Matthew C. Leach (Animal Behaviour 97 (2014), 201-202)

Antwoord staatssecretaris:

Het onderzoek waar u naar verwijst is verwerkt in de literatuurstudie van de WUR. In de literatuurstudie wordt op basis van deze en ook andere studies aangegeven dat er vooralsnog onvoldoende kennis is om te concluderen dat het ervaren van pijn mogelijk of juist onmogelijk is.

In de literatuurstudie wordt eveneens aangegeven dat krabben en kreeften, een orde van dieren betreffen met een uitermate grote diversiteit. De dieren komen in verschillende niches voor waardoor deze dieren voor wat betreft (neuro)anatomie, gedrag en fysiologie sterk van elkaar verschillen. Om die reden is gesteld dat er voorzichtigheid betracht moet worden bij extrapolatie van kennis tussen dieren van deze orde. Omdat kennis over bijvoorbeeld pijnbeleving en bedwelmen van één soort niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere soorten zal onderzoek soortspecifiek moeten zijn en dus heel kostbaar.

Vanwege de beperkte kennis die momenteel beschikbaar is over pijnbeleving bij krabben en kreeften wil ik eerst de resultaten van internationaal onderzoek hierover afwachten. In Ierland wordt nader onderzoek gedaan naar pijnbeleving bij krabben en kreeften. Het is niet bekend wanneer het onderzoeksrapport zal worden opgeleverd. In het algemeen kennen dergelijke onderzoeken een doorlooptijd van enkele jaren.

Interessant voor jou

SO verbod gebruik glyfosaat (RoundUp) op verhardingen

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Biotech en Kwekersrecht 9 sept 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer