SO verbod gebruik glyfosaat (RoundUp) op verhar­dingen


2 september 2015

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het gedeeltelijke verbod dat met deze wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt ingesteld op het spuiten van glyfosaat (RoundUp). Zij moedigen deze eerste stap aan, maar vinden hem nog wel veel te klein. Een totaalverbod op het gebruik van het extreem giftige glyfosaat, dat hormoonverstorend en kankerverwekkend is, is hard nodig. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

Het hoge gebruik van glyfosaat, binnen en buiten de landbouw, bedreigt de kwaliteit van ons water, onze flora en fauna en onze eigen gezondheid. De leden van de PvdD-fractie zijn dan ook blij dat een deel van dit gebruik binnenkort verboden zal zijn. Wel hebben zij zeer grote twijfels aan de effectiviteit van het verbod van het gebruik van glyfosaat op verhardingen, aangezien het gebruik op onverharde oppervlakten, ook door particulieren, nog steeds toegestaan zal zijn. Op welke manier wil de staatssecretaris dit gaan handhaven? Denkt zij echt dat particulieren die het middel hebben gekocht het niet meer zullen gaan gebruiken op hun erven en stoepjes? De ervaring leert dat mensen zich niet aan de gebruiksvoorschriften houden, of kan de staatssecretaris garanderen dat iedereen dat wel zal doen? De leden van de PvdD-fractie wijzen nogmaals op de aangenomen motie Ouwehand/Schouw (KS 27858-240), die de regering verzoekt een verkoopverbod in te stellen op glyfosaat aan particulieren. De leden van de PvdD-fractie blijven het zeer oneens met de redenering van de staatssecretaris dat het instellen van een verkoopverbod juridisch onhoudbaar zal zijn. Hierover hebben zij al vaker met het kabinet van gedachten over gewisseld: het voorzorgsbeginsel, dat is verankerd in de Europese richtlijn en verdragen, biedt voldoende houvast voor het instellen van een verkoopverbod. In de brieven van het kabinet hierover is de staatssecretaris niet ingegaan op de mogelijkheid van het instellen van een totaal gebruiksverbod voor particulieren. Met dit besluit wordt een gebruiksverbod op verhardingen ingesteld, ook voor particulieren. Waarom heeft de staatssecretaris niet besloten om het (onnodige en vermijdbare) gebruik van glyfosaat op onverharde oppervlakken door particulieren ook te verbieden? Er zijn immers, zeker voor particulieren, voldoende prima alternatieven voor het gebruik van glyfosaat, en het instellen van een gebruiksverbod komt ook tegemoet aan het commentaar van de landsadvocaat dat het instellen van een verkoopverbod wellicht tot juridische procedures en schadeclaims zal leiden. Kan de staatssecretaris dat bevestigen? Is zij bereid om de voorliggende wijziging van het Bgb aan te passen om voor particulieren een gebruiksverbod op glyfosaat op verhardingen in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Ook de andere uitzonderingen die er blijven op het gebruik van glyfosaat, zoals in siertuinen, recreatieterreinen, natuurgebieden en sport- en golfterreinen blijven de leden van de PvdD-fractie een grote doorn in het oog. Kan de staatssecretaris bevestigen dat bijvoorbeeld in Duitsland het gebruik van glyfosaat op golfterreinen niet meer is toegestaan, en dat dit dus aantoont dat er prima alternatieven bestaan voor het gebruik van glyfosaat en dat deze uitzonderingen dus helemaal niet nodig zijn? De leden van de PvdD-fractie wijzen erop dat convenanten op het gebied van landbouw en milieu tot nu toe veel te weinig resultaat hebben opgeleverd voor het milieu en de volksgezondheid. De staatssecretaris zet nu in op het minimaliseren van het gebruik van glyfosaat. Dat is onvoldoende, gezien de grote risico’s van dit gif. De inzet zou moeten zijn om zo snel mogelijk het gebruik van glyfosaat tot nul terug te brengen, deelt de staatssecretaris dat streven, en op welke wijze wil zij dat gaan bereiken? De leden van de PvdD-fractie roepen de staatssecretaris nogmaals op deze uitzonderingen van het verbod te schrappen. Glyfosaat is zeer schadelijk, en het gebruik is echt goed te vermijden. Graag een reactie, is de staatssecretaris daartoe bereid?

De leden van de PvdD-fractie vinden het echt een gemiste kans dat het kabinet geen stappen neemt om het grootschalige gebruik van glyfosaat in de landbouw aan te pakken. Deelt de staatssecretaris de mening dat ook dit gebruik zo snel mogelijk tot nul gereduceerd moet worden, en welke stappen wil het kabinet zetten om dat te bereiken?

Dat het gebruik van ‘laagrisicomiddelen’ uiteindelijk toch niet toegestaan zal worden kan rekenen op grote steun van de leden van de fractie van de PvdD. Zij delen de analyse van het RIVM dat ook deze middelen grote risico’s voor het milieu met zich meebrengen.

Ten slotte stellen de leden van de PvdD-fractie voor om af te stappen van het gebruik van de eufemistische term ‘gewasbeschermingsmiddelen’. Zeker wanneer het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw is het volgens deze leden veel logischer en duidelijker om gewoon van bestrijdingsmiddelen te spreken. Immers, welke gewassen worden er beschermd bij het gebruik van glyfosaat op stoepen en andere verhardingen? Graag een reactie.

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Legaal en gezond fokbeleid

Lees verder

SO Informele Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 september

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer