Inbreng Schrif­telijk Overleg Aanbieding concept Notitie Reik­wijdte en Detail­niveau Struc­tuur­visie Onder­grond


10 maart 2015

De leden van de PvdD-fractie hebben kennis genomen van de Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

De leden van de PvdD-fractie lezen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond dat de overheid met de Structuurvisie Ondergrond ruimtelijke sturing wil geven op ondergrondse activiteiten en deze beter op elkaar afstemmen. De leden van de PvdD-fractie stellen dat als het niet duidelijk is of activiteiten schadelijk zijn het voorzorgsprincipe gevolgd zou moeten worden. De leden van de PvdD-fractie kunnen dit nog niet terugvinden in de Conceptnotitie. Kan het kabinet aangeven hoe dit geborgd is in de Structuurvisie Ondergrond?

De leden van de PvdD-fractie vragen het kabinet of zij bekend is met de bezorgde signalen vanuit decentrale overheden over de winning van schaliegas die pleiten voor een moratorium op alle activiteiten die betrekking hebben op schaliegas. Ook hebben provincies boringvrije zones aangewezen om bewoond gebied, natuurgebieden en waterwingebieden te beschermen. Kan het kabinet aangeven waarom boringvrije zones rond waterwingebieden niet zijn uitgezonderd voor de winning van schaliegas? Is het kabinet bereid schaliegasvrije provincies te accepteren en bovendien geen schaliegaswinning bij grondwatergebieden toe te staan? Zo nee, waarom niet? Is het kabinet bereid in de Structuurvisie Ondergrond activiteiten met betrekking tot schaliegas te verbieden omdat niet bewezen is dat dit schoon en veilig kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Kan het kabinet daarnaast aangeven hoe het planMER voor de Structuurvisie Ondergrond zich verhoudt tot het planMER voor schaliegas?

De leden van de PvdD-fractie stellen dat projecten die schade aan de leefomgeving kunnen veroorzaken regelmatig worden doorgezet door ze onder het regime van de Crisis- en Herstelwet te scharen, zoals de gasopslag bij Bergermeer. Kan het kabinet aangeven of zij nog plannen heeft om ondergrondse activiteiten zoals olie- en gaswinning of zoutwinning onder het regime van de Crisis- en herstelwet te scharen en hiermee milieuwaarborgen en inspraakprocedures buitenspel te zetten? Kan het kabinet garanderen dat zij geen ondergrondse activiteiten door middel van de Crisis- en Herstelwet zal doorvoeren? Deelt het kabinet dat bewonersbewaren niet gebagatelliseerd mogen worden en is het kabinet bereid ervoor te zorgen dat argumenten van bewoners een belangrijke rol krijgen in de besluitvorming? Zo ja, op welke wijze?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen het kabinet op het belang van schoon en veilig drinkwater. Beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater is een nationaal belang. De leden van de PvdD-fractie vragen het kabinet op welke wijze de aanwijzing van drinkwater als nationaal belang geformaliseerd kan worden en doorwerking krijgt in het planMER en de Structuurvisie Ondergrond? Op welke wijze wordt in het planMER en de Structuurvisie Ondergrond rekening gehouden met de zorgplicht van overheden voor de veiligstelling van drinkwater? Kan het kabinet aangeven wat de aanduiding van drinkwater als nationaal belang betekent voor de weging ten opzichte van andere gebruikers van de ondergrond, met soms belangen die haaks op schoon drinkwater staan, zoals het winnen van gas? Kan het kabinet aangeven wat het planMER en de Structuurvisie Ondergrond betekenen voor de tekort schietende ruimtelijke bescherming van drinkwaterwinningen?

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme debat over aftreden Opstelten en Teeven

Lees verder

Inbreng schriftelijk overleg Muizenschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer