Schrif­te­lijke inbreng over de Ener­gieraad van 24 en 25 januari 2022


13 januari 2022

Inbreng Partij voor de Dieren SO Energieraad d.d. 24-25 januari

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de voorbereidingen die het kabinet heeft getroffen voor de informele Energieraad van 24 en 25 januari.

De leden constateren dat het kabinet zich inzet voor strengere EU-regels voor het gebruik van biomassa en dat het gaat onderzoeken of er draagvlak is om in EU-verbrand te rekenen met de daadwerkelijke CO2-uitstoot bij de inzet van houtige biomassa. Op deze manier wil het kabinet uitvoering geven aan de aangenomen motie Teunissen/Van Raan (32813-784). De leden vragen zich af: is het kabinet, conform het verzoek uit deze motie, ook bereid om ervoor te pleiten dat er gerekend moet worden met de daadwerkelijke CO2-uitstoot van biomassa? Zolang het kabinet dit niet doet handelt het niet volledig conform de wens van de Kamer. De leden van de PvdD-fractie zien de terugkoppeling van het pleidooi conform de aangenomen motie Teunissen/Van Raan gaarne tegemoet in het verslag van de informele Energieraad van 24 en 25 januari.

De leden willen het kabinet erop wijzen dat het inzetten op strengere regels voor het gebruik van biomassa niet gelijk staat aan het ontmoedigen van het gebruik van biomassa, waaronder houtige biomassa. Kan de minister dat bevestigen? Is de minister het ermee eens dat door in te zetten op strengere regels het gebruik van (houtige) biomassa juist verder bevorderd wordt? Zo nee, waarom niet? Tegelijkertijd heeft het kabinet in Nederland te maken met een afnemend draagvlak voor de inzet van houtige biomassa af, wat recentelijk bekroond werd met de in de Eerste Kamer aangenomen motie Koffeman c.s. (35.668, F) over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa. Hoe valt de inzet van het kabinet die erop is gericht om het gebruik van biomassa onder voorwaarden te stimuleren te verenigen met het afnemende draagvlak op nationaal niveau?

De leden vinden het goed dat het kabinet zich actief heeft verzet tegen het opnemen van aardgas in de groene taxonomie, aangezien aardgas geen groene energie is. Zij zijn het er ten zeerste niet mee eens dat het kabinet proactief voorstander ervan was om kernenergie wel op te nemen. Nu ook aardgas er toch in lijkt te komen vragen de leden zich af: wat is nu het plan van de minister? Het staat lidstaten nog steeds vrij om de daad bij het woord te voegen en zelf te stoppen met gaswinning. Paradoxaal genoeg heeft het kabinet echter bekend gemaakt dat het de Nederlandse aardgasproductie gaat verdubbelen. Hoe verhoudt het pleidooi van het kabinet in Brussel over dat gas niet groen is tot de keuze om de eigen aardgasproductie te verdubbelen? De leden van de Partij voor de Dieren constateren op dit punt een brede spagaat tussen woord en daad. Kan het kabinet aangeven hoe de strenge voorwaarden waaronder gas groen genoemd mag worden, zich verhouden tot de nieuwe vergunningen voor gasboringen in de Waddenzee?

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over de regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Lees verder

Schriftelijke inbreng over de Milieuraad van 20 en 21 januari

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer