Inbreng Verslag Wijziging van de Crisis- en Herstelwet


26 januari 2011

Inbreng Partij voor de Dieren ten behoeve van het verslag Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren betreuren het dat de regering doorgaat met de uitvoering van de crisis- en herstelwet, en zij hebben met teleurstelling kennis genomen van wijzigingsvoorstel crisis-en herstelwet (CHW). In de ogen van deze leden is de regering er met deze wet niet in geslaagd de economische crisis aan de ecologische crisis te verbinden, en is er ook nog niets gebleken van de grote voordelen die deze wet zou moeten hebben in het aanpakken van de economische crisis, wat toch steeds de verdediging is geweest van de ‘noodzaak’ om natuur- en milieuregels drastisch te versoepelen via de CHW.

Het is de leden gebleken dat de regering onvoldoende op de hoogte is van de details van de projecten die onder deze wet geschaard worden, en dat zij niet kan aangeven op welke wijze deze projecten bijdragen aan duurzaamheid. De regering geeft op vragen van deze leden daarnaar bij het toevoegen van projecten telkens aan dat de invulling van het aspect duurzaamheid ligt bij de gemeenten waaronder deze projecten vallen. Dit is naar mening van deze leden onvoldoende: wanneer op zo’n drastische wijze inbreuk wordt gemaakt op de rechten op inspraak van burgers, vanuit het Rijk, dan moet het Rijk naar mening van deze leden ook kunnen aangeven wat het doel hiervan is, en wat de verwachte resultaten -ook zeker in het kader van duurzaamheid- zullen zijn. Kunt u concreet aangeven welke voordelen deze wet heeft (gehad) voor het duurzamer maken van ons land en onze economie? Welke resultaten zijn er in deze bereikt, die er zonder deze wet niet gekomen zouden zijn? Kunt u bij het beantwoorden van deze vraag niet alleen ingaan op de projecten die gebruik maken van de mogelijkheden meer windmolens en dergelijke neer te zetten, maar ook op de effecten op duurzaamheid dit voortkomen uit projecten waarbij bijvoorbeeld de Nb-wet buiten spel is gezet door invoering van de crisis- en herstelwet?

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het voornemen van de regering om nu ook afwijken van de bepalingen in de Waterwet mogelijk te maken. Van welke bepalingen van de Waterwet zou concreet afgeweken moeten worden? Welke experimenten hebben deze beslissing ingegeven? Is de Waterwet niet bedoeld om de kwaliteit van ons water te garanderen, en hoe kan de leefomgeving erbij gebaat zijn om hier van af te wijken? Welke effect zal het opnemen van de Waterwet bij de opsomming in artikel 2.4, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet hebben voor de waterkwaliteit, en hoe wordt, wanneer afgeweken mag worden van de Waterwet, de waterkwaliteit gegarandeerd?

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dan uit het nader rapport niet helder is welke adviezen van de Raad van State niet opgevolgd zijn, en krijgen hier nog graag een toelichting op. Is de regering van mening dat de Raad van State het advies om het voorstel van wet niet aan de Kamer toe te zenden, omdat zij bezwaar hebben tegen de inhoud ervan, na de wijzigingen die de regering heeft gedaan in het voorstel, zou intrekken of zou handhaven, en waarop is uw mening in deze gestoeld?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het volstorten van plassen met baggerspecie etc.

Lees verder

Bijdrage Thieme Debat over afschieten wilde zwijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer