Inbreng Verslag Wet wind­energie op zee


19 november 2014

Inbreng Partij voor de Dieren verslag Wet windenergie op zee

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel dat windenergie op zee sneller mogelijk zal maken. Deze leden onderstrepen het belang van een snelle transitie naar een duurzame energiehuishouding. Windenergie op zee kan daar een belangrijke rol in spelen. De leden van de PvdD-fractie vinden echter wel dat de regimes voor de bescherming van natuur op zee niet mogen worden aangetast. Zij hebben daarover nog een aantal vragen.

De vergunningverlening en subsidietoekenning voor windmolenparken op zee kan sneller en beter, zo zijn de leden van de PvdD-fractie met de regering eens. Zij begrijpen dan ook de keuze van de regering om beide trajecten samen te voegen en te versnellen. Deze leden vrezen echter dat door het invoegen van de natuurbeschermingstoets in de procedures voor het aanwijzen van de kavels de bescherming van de belangrijke natuurwaarden op zee aan kwaliteit inboet. Zij vragen daarop een onderbouwde reactie van de regering.

De leden van de PvdD-fractie hebben er kennis van genomen dat de regering voornemens is om windenergieparken in en rond natura 2000 gebieden mogelijk te maken. Deze leden maken zich daar grote zorgen over. Deze gebieden zijn juist aangewezen om kwetsbare natuurwaarden te beschermen. In het voorliggende wetsvoorstel is ook duidelijk dat de regering op voorhand, alvorens een passende beoordeling uit te voeren, ervoor kiest om het verlies van deze natuurwaarden niet te voorkomen maar deze achteraf te compenseren. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie wijzen erop dat deze compensatie bijna nooit de verloren gegane natuurwaarden evenaart. Zij dringen er dan ook bij de regering op aan om natura 2000 gebieden uit te sluiten van de windenergie kavels. Graag een reactie.

Het buiten werking stellen van de artikelen in de flora- en faunawet haalt naar mening van de leden van de PvdD-fractie elke waarborg weg dat de plaatsing van windmolens zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. Graag een reactie, waarom is hiervoor gekozen?

Het onderwatergeluid dat het gevolg is van het plaatsen van windmolens heeft zeer negatieve gevolgen voor het leven onder water. De leden van de PvdD-fractie vinden het van groot belang dat het niveau van het onderwatergeluid snel verminderd wordt. Deelt de regering die mening? Wat gaat zij doen om dat te realiseren? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie stellen voor om, in navolging van Duitsland, een bovengrens te stellen aan het niveau van het geproduceerde geluid. Is de regering het met deze leden eens dat dit een goede manier zou kunnen zijn om het geluid onderwater te beperken en innovatie op dit punt aan te jagen? Is zij bereid om deze suggestie over te nemen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? De leden van de PvdD-fractie stellen daarnaast voor om goede zorg voor de zeedieren op te nemen in de beoordelingscriteria voor de tenders. Op deze wijze kan de regering bevorderen dat dit onderdeel van wezenlijk belang wordt voor de projectontwikkelaars. Graag een reactie op deze suggestie, ziet de regering hier mogelijkheden voor?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zien met instemming dat het aanwijzen van de kavels mer-plichtig zijn. Is hier ook verplichte advisering van de commissie voor de mer op van toepassing? Zo nee, waarom niet?

De leden van de PvdD-fractie hebben grote bezwaren tegen het van toepassing verklaren van de crisis- en herstelwet op het voorliggende wetsvoorstel. Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de crisis- en herstelwet ontneemt eenieder het recht om pro-forma beroep in te dienen en hun beroepsgronden aan te vullen. Dat is voor de leden van de PvdD-fractie onacceptabel, omdat dit naar hun mening de rechtsstaat ondermijnt. Zij vinden het bovendien onverstandig, en vrezen dat ook dit element van het wetsvoorstel de bescherming van de natuur en het draagvlak voor windenergie nog verder in gevaar brengt. Het is niet redelijk om aan te nemen dat belanghebbenden te allen tijde genoeg kennis en tijd hebben om binnen de korte tijd die er voor staat al hun bezwaren tegen een genomen besluit op een rij te zetten. Pro-forma beroep een aanvulling van beroepsgronden zijn noodzakelijk voor een zorgvuldige procedure. Is de regering bereid om deze bepaling uit het wetsvoorstel te halen? Zo nee, waarom niet?