Inbreng SO Strategie NS commerciële acti­vi­teiten op en rond stations


18 december 2013

Inbreng Partij voor de Dieren schriftelijk overleg Strategie NS commerciële activiteiten op en rond stations

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met onbegrip kennis genomen van de berichten in de media over het door de NS opzeggen van contracten met uitbaters van fietsstallingen. Deze leden willen hier graag enkele vragen over stellen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben uit berichten in de media vernomen dat de NS breken met uitbaters van fietsenstallingen op stations in onder andere Leiden, Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de NS overal in het land contracten opzegt met uitbaters van fietsenstallingen? Is de staatssecretaris er al langer mee bekend dat de NS de contracten met tientallen exploitanten van bewaakte fietsstallingen, zoals Fietspoint, bij stations wil opzeggen? Kan de staatssecretaris aangeven hoe zij hier betrokken bij is geweest?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag weten wat het kabinet ervan vindt dat tientallen ervaren fietsenmakers op straat komen te staan omdat de NS goedkoper uit wil zijn. Graag een reactie. Kan de staatssecretaris aangeven of het waar is dat de NS plannen heeft om te gaan werken met een stichting die -met subsidie- langdurig werklozen inzet? Deelt het kabinet de mening dat allereerst voorkómen moet worden dat mensen werkloos raken, zoals nu met de ervaren fietsenmakers dreigt te gebeuren? Deelt het kabinet de mening dat de NS hier mogelijk onrechtmatig handelt gelet op de verdringing op de arbeidsmarkt die zo plaatsvindt? Zo nee, kan de staatssecretaris nauwgezet uiteenzetten waarom het door de beugel zou kunnen om huidige arbeidskrachten op straat te zetten om de ontstane arbeidsplaatsen vervolgens in te vullen met gesubsidieerde banen in het kader van het terugdringen van werkloosheid? Zo ja, wat gaat de staatssecretaris doen om de NS tot de orde te roepen? Deelt het kabinet de mening dat de NS op deze wijze oneigenlijk gebruik lijkt te willen maken van regelingen, en daarmee belastinggeld, die bedoeld zijn om de werkloosheid te bestrijden? Vindt het kabinet dat acceptabel? Zo ja, waarom?

Volgens berichten in de media wil Halfords de stallingen op stations huren overnemen, zo lezen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren. Kan de staatssecretaris dit bevestigen? Zo nee, hoe zit het dan? Kan de staatssecretaris aangeven wat de voorwaarden zijn die gesteld worden aan nieuwe partijen voor de fietsenstallingen?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag nadere uitleg over het aantal werknemers die werkloos dreigen te worden. Volgens berichten in de media gaat dit bijvoorbeeld in Leiden om twaalf mensen, net als in Amsterdam. In Rotterdam dreigen dertien mensen hun baan te verliezen en in Alkmaar vijf. Kan de staatssecretaris aangeven om hoeveel fietsenstallingen het gaat en hoeveel fietsenmakers zullen hierdoor hun baan verliezen? Zo nee, waarom niet? Kan de staatssecretaris duidelijkheid scheppen over wat er met de huidige werknemers van de fietsenstallingen gaat gebeuren? Deelt de staatssecretaris de mening van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat de kwaliteit van fietsenstallingen voor een belangrijk deel afhangt van de kennis, werkervaring en klantenbinding van de fietsenmakers? Is de staatssecretaris bereid op zijn minst de NS het huidige personeel verplicht door eventuele nieuwe exploitanten te laten overnemen? Zo nee, waarom niet?

Graag krijgen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren meer informatie over de manier waarop de staatssecretaris betrokken is bij de plannen van de NS over de fietsenstallingen, bijvoorbeeld in overleg met de NS, ProRail en gemeenten? Is de staatssecretaris bereid in overleg aan te dringen op behoud van de huidige fietsenstallingen en het huidige personeel? Zo nee, waarom niet?